O Sensei Gichin Funakoshi


Por: SKIF Dominicana, lunes 03 de diciembre de 2012

O Sensei Gichin Funakoshi